Mizpah Congregation

Holiday Calendar

Jewish Year 5778 (Sep. '17 - Sep. '18)

 • S'Lichot - September 16
 • Rosh Hashanah - Sep. 20-23
 • Yom Kippur - Sep. 29-30
 • Sukkot - Oct. 4-11
 • Simchat Torah - Oct. 11-12
 • Hanukkah - Dec. 12-20
 • Tu Bish'Vat - Jan. 30-31
 • Purim - Feb. 28-Mar. 1
 • Passover - Mar. 30-Apr. 6
 • Yom Hashoah - Apr. 11-12
 • Yom Hazikaron - Apr. 17-18
 • Hom Haatzma-Ut - Apr. 18-19
 • Lag Ba'Omar - May 2-3
 • Shavuot - May 19-20
 • Tishah B'av - Jul. 21-22

Jewish Year 5779 (Sep. '18 - Sep. '19)

 • S'Lichot - September 1
 • Rosh Hashanah - Sep. 9-11
 • Yom Kippur - Sep. 18-19
 • Sukkot - Oct. 23-30
 • Simchat Torah - Sep. 30-Oct. 1
 • Hanukkah - Dec. 2-10
 • Tu Bish'Vat - Jan. 20-21
 • Purim - Mar. 20-21
 • Passover - Apr. 19-26
 • Yom Hashoah - May 1-2
 • Yom Hazikaron - May 7-8
 • Hom Haatzma-Ut - May 8-9
 • Lag Ba'Omar - May 22-23
 • Shavuot - Jun. 8-9
 • Tishah B'av - Aug. 10-11